STATUT

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA.PDF

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA.DOC

capt1STATUT

STOWARZYSZENIA

„SIEDLECKI LATAJĄCY UNIWERSYTET DROBIARSKI”

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • §1
 1. Stowarzyszenie „Siedlecki Latający Uniwersytet Drobiarski”, zwany dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „SLUD”.
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona dla użytku „Siedleckiego Latającego Uniwersytetu Drobiarskiego”.
 4. Zastrzeżonym znakiem jest także logo SLUD.
 • §2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Siedlce.

 • §3

Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.

 • §4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 • §5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 • §6

Działalność Stowarzyszenie oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudnić pracowników, oraz powołać biuro.

ROZDZIAŁ II.  CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 • §7

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie szerzenia wiedzy drobiarskiej oraz doskonalenia profesjonalizmu zawodowego jego członków

 • §8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie paneli dyskusyjnych,
 2. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i wykładów
 3. organizowanie szkoleńspełniających wymogi formalne w zakresie warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich
 4. organizowanie wyjazdów szkoleniowych
 5. organizowanie imprez kulturalnych,
 6. udział w imprezach i targach krajowych i zagranicznych
 7. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.
 8. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz urzędów i podmiotów w sprawach dotyczących drobiarstwa,
 9. opiniowanie projektów dotyczących drobiarstwa,
 10. inne działania realizujące cele statutowe.

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 • §9
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 3. zwyczajnych,
 4. wspierających,
 • §10
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą dobrowolne wyrażenie woli przystąpienia do Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd stosowną uchwałą.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie Uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Zarząd na wniosek 3 członków Zarządu.
 • §11

Członkowie zwyczajni maja prawo:

 1. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach, konferencjach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

 • §12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizację jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich.
 • §13
 • Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 • Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 • §14
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 3. Wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia

 1. c) śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • §15

Władzami Stowarzyszenia, są:

 1. a) Walne Zebranie Członków,
 2. b) Zarząd,
 3. c) Komisja Rewizyjna.
 • §16
 • Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.
 • W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 • §17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,      w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

 • §18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa        4 (cztery) lata.

 • §19

Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą swe. funkcje pełnić nieograniczoną ilość kadencji

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 • §20
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz do roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata, jako Sprawozdawczo-wyborcze, Zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na Zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 6. z własnej inicjatywy,
 7. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 8. na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 9. Nadzwyczajne Walne zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 10. Uchwały Walnego Zebrania Członków zwołane w trybie 3 zapadają w głosowaniach jawnych, zwykłą większością głosów członków.
 • §21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • Uchwalanie zmian statutu,
 • Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem §16 ust.2,
 • Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 • §22
 • Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 • Zarząd składa się z 5-8 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes. W przypadku nieobecności Prezesa posiedzenie zwołuje kolejno: Wiceprezes lub Skarbnik.
 • §23

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

KOMISJA REWIZYJNA

 • §24
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
 • §25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na walnym zgromadzeniu członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ V: MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

 • §26
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 2. składki członkowskie,
 3. darowizny, zapisy, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
 4. dotacje, subwencje, lokaty,
 5. dochody z działalności gospodarczej.
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 8. Dochody Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

Działalność gospodarcza

 • § 27
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
  2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
  a. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B

b. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,
c. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,

SPOSÓB REPREZENTACJI

 • §28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w tym w sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • §29

Uchwałę w sprawie zmiany Statusu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 • §30
 • Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą, w dniu 19 czerwca 2013.

                                            Podpisano:

                                            KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI

Zarząd

Prezes: Jakub Pióro

Wiceprezes: Marek Świerżewski

Skarbnik: Adam Wnuk-Lipiński

Członek: Janusz Kłopotek

Członek: Rafał Głuchowski

Członek:Anna Próchnicka - Przekopiak

Członek Honorowy: Mirosław Pióro  

Członek Honorowy: Waldemar Sośniak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Paweł Miazga

Członek: Wysokiński Konrad

Członek: Wyszogrodzki Wojciech

Dyrektor Generalny Biura SLUD

Monika Makać

Rada Programowa SLUD

Przewodnicząca: Monika Michalczuk

Wiceprzewodniczący: Piotr Szeleszczuk

Członkowie:

Jacek Suwała.

O nas

Stowarzyszenie Siedlecki Latający Uniwersytet Drobiarski jest jedynym w kraju o takim charakterze, projektem szkoleniowym utworzonym przez producentów drobiu  ziemi siedleckiej.

Celem działania naszej organizacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie szerzenia wiedzy drobiarskiej oraz doskonalenia profesjonalizmu zawodowego członków Stowarzyszenia.

Inicjatywa od początku było wspierana przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kontakty SGGW z hodowcami siedleckimi zapoczątkowała świętej pamięci Wanda Barbara Borzemska (17.06.1932-13.03.2018). Były to jednak kontakty okazjonalne, inspirowane przez powstałe w 1990 roku Wojewódzkie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Jaj w Siedlcach.

Cykl stałych spotkań producentów zapoczątkował prezes Mirosław Pióro przy wsparciu Pana Waldemara Sośniaka. Opiekunem merytorycznym projektu został w owym czasie doktor Piotr Szeleszczuk z Zakładu Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

Pierwsze spotkanie w ramach tej inicjatywy odbyło się w 19 maja 1999 roku w Siedlcach a tematem wiodącym tego szkolenia była białaczka typu J, jako problem wymagający pilnego rozwiązania. Początkowo spotkania odbywały się cyklicznie dwa razy do roku i poświęcone były najważniejszym problemom hodowlanym i zdrowotnym nurtującym producentów mięsa i jaj tego regionu. Przełomowe znaczenie dalszego rozwoju projektu miało powołanie do życia Stowarzyszenia Siedleckiego Latającego Uniwersytetu Drobiarskiego w dniu 15.11.2013 wpisanego do rejestru KRS. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia została Pani dr hab. Barbara Biesiada Drzazga, Prof. nadzw. UPH w Siedlcach, która pełniła funkcję do dnia 09 czerwca 2016 roku. W wyborach, które odbyły się w tym dniu powołano aktualne władze SLUD ze znanym hodowcą młodego pokolenia Panem Jakubem Pióro, jako prezesem.

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

PLATYNOWY SPONSOR

ZŁOTY SPONSOR

SREBRNY SPONSOR